If you can't see annimation, please download Flash plugin.
Design copyright notice : this free flash template is designed by
free flash templates
(
Provide free music flash templates, free business flash templates...
), website : free flash templates :
Distributed by
free flash website templates
: free flash website templates
More templates : free flash templates
PROFIL SPOLOČNOSTI

Vitajte
Spoločnosť HURINES s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1997. Od svojho založenia poskytuje svojim klientom služby v oblasti organizačného a ekonomického poradenstva, vedenia účtovníctva a vykonáva činnosť audítora.
 
Ing. Matra Richterová ako zodpovedný audítor je členom Slovenskej komory audítorov od roku 1991, č. licencie 145. Spoločnosť HURINES s.r.o. získala licenciu k vykonávaniu činnosti audítora roku 1998, č. licencie 193.
 
Spoločnosť HURINES s.r.o. od svojho vzniku investuje do odborného potenciálu svojich členov a je tak schopná pružne a efektívne reagovať na požiadavky svojich klientov, a tak im napomáhať v ich dlhodobom raste pri zachovaní pevnej ekonomickej stability.

AUDÍTORSKÉ SLUŽBY

Audítorské overovanie účtovných závierok
Výkon činnosti audítora tvorí prevažujúcu časť nami vykonávaných služieb. Vykonávame overovanie účtovných závierok obchodných spoločností, družstiev, neziskových organizácií, ako aj obcí. Pri výkone sa v maximálnej miere snažíme s klientom spolupracovať priebežne počas celého účtovného obdobia, a tak napomáhame v eliminácii prípadných nedostatkov v účtovnom zobrazení už pri ich vzniku. Oboznámenie sa s jednotlivými
skutočnosťami, ktoré sa vyskytli v činnosti klienta v priebehu roku, je predpokladom k vytvoreniu najvhodnejších podmienok pre efektívny výkon auditu účtovnej závierky.
Pri výkone audítorskej činnosti postupujeme v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) a riadime sa Etickým kódexom pre účtovných odborníkov a audítorov.
If you can't see this free flash annimation, please download Flash plugin.
Free template designed by nice free flash templates. We provide free flash music templates, free flash wedding templates, business templates,etc... To download please visit : free flash templates website.